Gandhis MH test

Arrangör: Östersunds BHK

Plats: Östersunds BHK

Datum: 2006-07-03

Mentalbeskrivare: Torbjörn Eriksson/Testledare:Berit Pålsson

Godk. skott: JA

Genomförd MH: JA

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren Kan hoppa och gnälla.

1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvillig. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testledaren hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontakt-
beteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. JAKT
Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter. 2:a

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. 1:a

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram. 2:a

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. 1:a

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.- höjningar

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar..

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av fig. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer fig. utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK
Hot/agg

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till fig. Ointresserad.

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål.

Går fram när fig. ger sig tillkänna.

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till fig. utan hjälp.

5d. AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse

Blir akktiv men avbryter.

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.

Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg

Visar inga hot-beteenden.

Visar enstaka hot-beteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ner overallen.

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står brevid.

Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort  vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempo-
växl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när fö står brevid.

Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren Någon avstånds-
reglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när fö tagit av figs klädnad.

Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden.

Går fram till spöket när fö står brevid.

Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när fig. bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt-
beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.

9a. LEK 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej direkt, nosar först på förem.

Griper försiktigt eller nyper i föremål.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skotten